§ 1. navn og hjemsted

Foreningens navn er Hersom-Bjerregrav Borgerforening. Hjemsted er Møldrup Kommune.

§ 2. formål

Foreningens formål er at samle borgerne i fælles interesse og at virke fremmende for sager, der er gavnlige og udviklende for Hersom og Bjerregrav sogne. Foreningen skal drive og vedligeholde Hersom forsamlingshus og opmuntre til husets anvendelse af forskellige folkelige og kulturelle formål.

§ 3. medlemskreds

Som medlem kan alle personer over 18 år optages, hvis man er bosiddende i Hersom og Bjerregrav Sogne, eller hvis man har tilknytning til området. Begæring om indmeldelse rettes til bestyrelsen.

§ 4. kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og opkræves 1 gang årligt.

§ 5. bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Valg foregår på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer. På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes 2 revisorer. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 suppleanter for bestyrelsen og 2 suppleanter for revisorerne. Ingen kan nægte valg til bestyrelsen og intet medlem af bestyrelsen er pligtig til at modtage genvalg før 2 år efter, at hans funktionstid er udløbet. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og alle dens anliggender. Bestyrelsen sørger således for vedligeholdelse af ejendommen på forsvarlig måde, samt for at årlige skatter og afgifter samt renter og afdrag på lån svares rettidigt, ligesom den forestår opkrævning af kontingenter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. tegning/hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af kassereren eller formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån til forening i øvrigt, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7. regnskab

Regnskabsåret løber fra den 01. januar til den 31. december, således at første regnskabsår løber fra 1. november 1991 til 31. december 1992. Revideret regnskab tilsendes samtlige medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 8. generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse bilagt regnskab fremsendes samtlige medlemmer senest 14 dage forinden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabets fremlæggelse.

4. Fastlæggelse af fremtidig kontingent.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til revision.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Kun medlemmer har stemmeret og alle afstemninger foregår skriftligt. Ægtepar/samlevere har begge stemmeret, men kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen. De sager der fordrer afstemning afgøres ved simpel stemmeflertal og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling skal indsendes senest 1 måned før generalforsamlingen til bestyrelsens formand.

§ 9. ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer retter skriftlig begæring herom. En sådan begæring skal være vedlagt forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er mødt. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indvarsles en ny ekstraordinær generalforsamling, som altid vil være det.

§ 10. vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på en lovlig indvarslet ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med udtrykkelig angivelse af, at vedtægtsændringer står på dagsordnen. Vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt og en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i henhold til ovenstående indkaldes til ny generalforsamling med lovligt varsel og med udtrykkelig angivelse af, at vedtægtsændringer på ny står på dagsordenen. Vedtægtsændringen kan herefter vedtages med majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 11. overskud

Foreningens overskud anvendes til det i § 2 nævnte formål.

§ 12. udtræden

Medlemmer kan udmelde sig skriftligt af foreningen med mindst 1 måneds varsel ved et regnskabsårs udløb.

§ 13. Hersom forsamlingshus

Forsamlingshuset kan udlejes til medlemmer, foreninger samt privatpersoner. Anmodning herom rettes til bestyrelsen, som fastsætter honoraret for de enkelte gruppers benyttelse af huset. Det huset tilhørende inventar og service skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Når huset er udlejet til fester eller lignende har lejeren tilladelse til på eget ansvar i forhold til gældende lovregler at byde spiritus, men lejeren er overfor foreningens bestyrelse ansvarlig for, at orden og sømmelighed overholdes i huset så længe lejemålet vedvarer. Afhændelse eller pantsætning af den faste ejendom kan kun ske efter generalforsamlingens vedtagelse herom.

§ 14. forhandlingsprotokol

Over det på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede føres en forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen føres af foreningens formand eller den til hvem han overdrager hvervet. Protokollen underskrives ved ethvert mødes slutning af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 15. opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske ved to på hinanden lovligt indvarslede generalforsamlinger, hvor det ved indkaldelsen udtrykkeligt er angivet, at borgerforeningens opløsning står på dagsordenen. Mindst ¾ af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Fremgangsmåden ved opløsning besluttes af generalforsamlingen. Foreningens formue anvendes til et af generalforsamlingens fastsatte formål.

Nærværende vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. november 1991.

Jørgen Mouritsen, Marie Axelsen, Tove Hornbæk, Else Thomsen, Erling Jæger, Gunnar Rasmussen, Knud Erik Hahn (formand)